Що змінилося у нарахуванні та стягненні аліментів?

 
В рам­ках за­галь­но­на­ці­ональ­но­го пра­воп­росвіт­ниць­ко­го про­ек­ту «Я маю пра­во!» спеціалісти відділу «Надвірнянського  бюро пра­во­вої до­по­мо­ги» під­го­ту­ва­ли кон­суль­та­цію про змі­ни у на­ра­ху­ван­ні та стяг­ненні алі­мен­тів.

 
В рам­ках за­галь­но­на­ці­ональ­но­го пра­воп­росвіт­ниць­ко­го про­ек­ту «Я маю пра­во!» спеціалісти відділу «Надвірнянського  бюро пра­во­вої до­по­мо­ги» під­го­ту­ва­ли кон­суль­та­цію про змі­ни у на­ра­ху­ван­ні та стяг­ненні алі­мен­тів.
Алі­мен­ти — це не­об­хідне від­ра­ху­ван­ня, яке є важ­ли­вим для за­без­пе­чен­ня ди­ти­ні ком­фор­тних умов про­жи­ван­ня, до­по­ки їй не ви­пов­нить­ся 18 ро­ків. Змі­ни, що від­бу­ли­ся в 2017 ро­ці у сі­мей­но­му за­ко­но­давс­тві, внес­ли де­які ко­рек­ти­ви до на­ра­ху­ван­ня, стяг­нення та спла­ти алі­мен­тів.
От­же, від­те­пер алі­мен­ти є влас­ністю са­мої ди­ти­ни, а не бать­ків. Ос­танні тіль­ки от­ри­му­ють і ви­ко­рис­то­ву­ють їх від іме­ні ді­тей. Той із бать­ків, який про­жи­ває з ди­ти­ною, на­ді­ля­єть­ся пра­вом са­мос­тій­но ста­ви­ти пе­ред су­до­ви­ми ор­га­на­ми пи­тан­ня про об­рання фор­ми стяг­нення алі­мен­тів: у твер­дій гро­шо­вій су­мі або у роз­мі­рі кон­крет­ної час­тки від до­хо­ду дру­го­го з под­ружжя. До цього ви­бір фор­ми стяг­нення алі­мен­тів здій­сню­вав­ся тіль­ки за су­до­вим рі­шен­ням.
Був змі­не­ний і мі­ні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів. Те­пер суд не мо­же виз­на­чи­ти ди­ти­ні роз­мір алі­мен­тів мен­ше 50 % про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му для ди­ти­ни від­по­від­но­го ві­ку (до цього бу­ло 30 %). У 2018 ро­ці на ди­ти­ну до 6 ро­ків мі­ні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів скла­дає вже 746 грн. на мі­сяць, на ди­ти­ну від 6 до 18 ро­ків — 930 грн. У ра­зі, ко­ли су­ма про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му збіль­шу­єть­ся, — роз­мір вип­лат пе­ре­ра­хо­ву­єть­ся. Спо­сіб стя­гу­ван­ня вип­лат виз­на­ча­єть­ся опі­ку­ном ди­ти­ни.
По­зи­вач має пра­во ви­ма­га­ти збіль­ше­ну час­тку вип­лат за­леж­но від кіль­кос­ті ді­тей:

  • на 1-ну дитину — 25 % від доходу відповідача;
  • на 2-х дітей — 30 %;
  • на 3-х і більше — 50 % доходу платника, проте не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину.

При до­сяг­ненні ди­ти­ною по­зи­ва­ча пов­но­літ­тя від­по­ві­дач та­кож мо­же спла­чу­ва­ти алі­мен­ти як­що:

  • дитина навчається у вищому навчальному закладі на очній формі (але не довше, ніж до 23 років);
  • дитина має обмежені можливості для працевлаштування, пов’язані з фізичним або психічним здоров’ям.

Ра­зом зі змі­ною роз­мі­ру алі­мен­тів бу­ло вне­се­но низ­ку змін до по­ряд­ку приз­на­чен­ня алі­мен­тів. Приз­на­чи­ти алі­мен­ти від­по­ві­да­чу мож­ли­во в на­каз­но­му про­вад­женні. Тоб­то сто­ро­на від­по­ві­да­ча біль­ше не змо­же нав­мисно за­тя­гу­ва­ти або зри­ва­ти за­сі­дан­ня. Крім то­го, під час роз­ра­хун­ків та­кож бу­дуть вра­хо­ва­ні всі ве­ли­кі по­куп­ки (вар­тість яких пе­ре­ви­щує 10 про­жит­ко­вих мі­ні­му­мів), які зро­бив від­по­ві­дач про­тя­гом ос­таннього ро­ку. Це вик­лю­чає мож­ли­вість при­хо­ву­ван­ня будь­-яких до­хо­дів від су­ду. До ува­ги бра­ти­муть і на­яв­ність будь­-яко­го не­ру­хо­мо­го май­на у від­по­ві­да­ча.
Вип­ла­та приз­на­че­них алі­мен­тів мо­же здій­сню­ва­ти­ся будь­-яким спо­со­бом: на бан­ківсь­кий ра­ху­нок, пош­то­вим пе­ре­ка­зом або го­тів­кою. Роз­по­ряд­жа­ти­ся кош­та­ми са­мос­тій­но ди­ти­на мо­же при до­сяг­ненні 14 річ­но­го ві­ку. За ко­жен день прос­тро­чен­ня пла­те­жу, від­по­ві­дач спла­чує до­дат­ко­вий від­со­ток від су­ми бор­гу. Пе­ре­вір­кою роз­по­ді­лу кош­тів на ді­тей зай­ма­ють­ся ор­га­ни опі­ки (са­мос­тій­но або на про­хан­ня від­по­ві­да­ча). Як­що ор­га­ном опі­ки бу­де вста­нов­ле­но факт не­цільово­го роз­по­ді­лу кош­тів, від­по­ві­дач має пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду з про­хан­ням змен­ши­ти роз­мір алі­мен­тів. Тре­ба та­кож за­ува­жи­ти, що плат­ник має пра­во при­тяг­ти по­зи­ва­ча до від­по­ві­даль­нос­ті за не­на­леж­ний дог­ляд за ди­ти­ною і на­віть в ок­ре­мих ви­пад­ках — поз­ба­ви­ти бать­ківсь­ких прав.
А от що сто­су­єть­ся зліс­них бор­жни­ків, то для них бу­дуть вво­ди­ти­ся об­ме­жен­ня, які ді­яти­муть до пов­но­го по­га­шен­ня бор­гу неп­латни­ком пе­ред сво­єю ди­ти­ною. З-по­між об­ме­жень, які бу­дуть зас­то­со­ву­ва­ти­ся що­до зліс­них неп­латни­ків, пе­ре­ду­сім:

  • спрощена процедура заборони виїзду за кордон для тих з батьків, які понад 6 місяців сукупно не сплачують аліменти своїй дитині;
  • обмеження у праві користування транспортними засобами для батьків, які ухиляються від сплати аліментів понад 6 місяців, у праві полювання, використання зброї.

По­чи­нає пра­цю­ва­ти ав­то­ма­ти­зо­ва­ний об­мін ін­форма­ці­єю між Мі­ніс­терс­твом юс­ти­ції і Мі­ніс­терс­твом внут­рішніх справ, за яким бу­дуть ви­яв­ля­ти бор­жни­ків та зас­то­со­ву­ва­ти до них від­по­від­ні об­ме­жен­ня. Дер­жавний ви­ко­на­вець от­ри­мує пра­во скла­да­ти про­то­кол і нап­равля­ти його до су­ду для зас­то­су­ван­ня до бор­жни­ка ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті у виг­ля­ді сус­піль­но-ко­рис­них ро­біт. Се­ред но­ва­цій є нор­ма, за якою той із бать­ків, з ким про­жи­ває ди­ти­на за рі­шен­ням су­ду, має пра­во са­мос­тій­но ви­рі­шу­ва­ти пи­тан­ня що­до тим­ча­со­во­го ви­їз­ду ди­ти­ни за ме­жі Ук­ра­їни з ме­тою лі­ку­ван­ня, нав­чання ди­ти­ни за кор­до­ном, від­по­чин­ку, за на­яв­ності до­від­ки, ви­да­ної ор­га­ном дер­жавної ви­ко­нав­чої служ­би, про на­яв­ність за­бор­го­ва­нос­ті зі спла­ти алі­мен­тів, су­куп­ний роз­мір якої пе­ре­ви­щує су­му від­по­від­них пла­те­жів за 6 мі­ся­ців.
 
 
 
Надвірнянське бюро правової допомоги
Івано-Франківського місцевого центру
з надання БВПД
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *