Проект наказу про створення громадської ради при службі у справах дітей

Проект
Про
створення громадської ради
та затвердження її складу
 

Проект
Про
створення громадської ради
та затвердження її складу
 
Відповідно до статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", розпорядження обласної державної адміністрації від 10.02.2011р. № 63 "Про громадську раду при Івано-Франківській обласній державній адміністрації", на підставі протоколу установчих зборів з формування громадської ради при Надвірнянській районній державній адміністрації від 02.03.2011 р. та з метою організації роботи соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
 
Н А К А З У Ю :
 1.Створити громадську раду при службі у справах дітей райдержадміністрації.
 2. Затвердити склад громадської ради при службі у справах дітей райдержадміністрації (додається).
 3.Затвердити положення про громадську раду при службі у справах дітей  Надвірнянської районної державної  адміністрації.
 4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 
В.о. начальника служби                                                               Тетяна Вадюк            
 
 
                                                                                         Затверджено
                                                                        наказом служби у справах дітей
                                                                        від  _________­­­­­­______  №  ______
 
 
 
Склад
громадської ради при службі у справах дітей
райдержадміністрації
 
 

Коцько Іван Миколайович Надвірнянська спілка підприємців  та промисловців;
 
Григораш Роман Федорович Товариство молоді "Агапе" (Божої Любові);
 
 
Ціховський Богдан Дмитрович громадська організація “Надвірнянська самопоміч”;
 
Стрембецька Ганна Юріївна прийомна мати.
 
Толкачова Надія Володимирівна        – голова рада голів профкомів працівників охорони здоров'я Надвірнянського району;
Лахва Світлана Іванівна
 
Кравчук Людмила Петрівна
– громадська організація “Пролісок”;
 
– природний клуб “Кедрина”.
 
 

 
                                                                                         Затверджено
                                                                        наказом служби у справах дітей
                                                                        від  _________­­­­­­______  №  ______
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при службі у справах дітей 
Надвірнянської районної державної  адміністрації
 
1. Громадська рада при службі у справах дітей районної державної адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії  зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією (254к/96-ВР) та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  (254к/96-ВР) та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду, розробленим на основі Типового положення. Положення про   громадську   раду    затверджується наказом начальника служби у справах дітей облдержадміністрації.
3. Основними завданнями громадської ради є:
– створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами;
– здійснення громадського  контролю   за   діяльністю   органів виконавчої влади;
– сприяння врахуванню органом  виконавчої  влади  громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає службі у справах дітей  (далі – служба),  пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує   та   подає   службі пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;
3) подає службі обов’язкові  для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань формування та   реалізації   державної   політики   у   відповідній    сфері, удосконалення роботи органу;
4) проводить    відповідно    до   законодавства   громадську експертизу  та  громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів;
5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  службою пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових актів,  спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,  прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті служби та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає,  узагальнює  та  подає   службі  інформацію  про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців;
3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати  від служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений служба.
6. До складу громадської ради можуть входити представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об’єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства  України  (далі – інститути громадянського суспільства).
7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.
8. Для  формування  складу  громадської  ради  служба утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради,  та органу,  при якому утворюється громадська рада. Не пізніше   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів орган  в  обов’язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім’я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи. Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
– рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);
– біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;
– копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;
– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   орган повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  громадської ради,   що   діяла  при  органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів,  відомості про склад  громадської ради  орган  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Служба  затверджує  склад  громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.
10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у разі:
– систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її
– засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
– повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді;
– скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
– неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров’я,  визнання у судовому  порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
– подання членом громадської ради відповідної заяви.
11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.
Голова громадської  ради  має  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Головою громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу служби у справах дітей.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.
12. Голова громадської ради:
– організовує діяльність громадської ради;
– скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
– підписує документи від імені громадської ради;
– представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів України,  центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об’єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях колегії органу.
13. Функції   секретаря   громадської  ради  може  виконувати працівник  структурного  підрозділу  у  зв’язках  з  громадськістю органу, який не є членом громадської ради.
14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові  засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов’язковими для розгляду органом.
Рішення cлужби,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов’язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   служби  та  в  інший  прийнятний  спосіб.
Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
16. Громадська  рада інформує службу та громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов’язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв’язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *