РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Надвірнянській районній державній адміністрації

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Надвірнянській районній державній адміністрації (далі– Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Надвірнянській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).
2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує Надвірнянську районну державну адміністраціюта громадськість просвою діяльність.Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та вспосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
Голова Громадської ради має заступника та заступника – секретаря Ради, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови Громадської ради (далі – заступники голови) здійснюється головою Громадськоїради (або якваріант: за рішенням Громадської ради).

Планування роботи

5. Робота Громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними
(квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.
6. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадськоїради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретаремГромадської ради на основі пропозицій секретаріату чи постійних комісій Громадської ради (у разіїх створення).Річний план роботи Громадської ради затверджується громадською радою насвоєму засіданні.
Квартальний план роботи Громадської ради затверджується головою Громадськоїради на основі положень річного плану Громадської ради.
Планування роботи Громадської ради з проведення Громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, Громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенніорганамивиконавчої владирайонуконсультацій з громадськістю у формі публічного громадськогообговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:
• чергові засідання Громадської ради,(щоквартально)
• засідання секретаріату (перший та третій вівторок місяця)
• проведення Громадської експертизи діяльності райдержадміністрації
• проведення Громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
• організація заходів у межах проведеннярайдержадміністрацією  консультацій із громадськістю,
• забезпечення інформування райдержадміністрації та громадськості про діяльність Громадської ради,
• інші заходи в межах повноважень Громадської ради.
8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж затиждень до закінчення поточного року.
Квартальний план роботи Громадської ради затверджується за тиждень дозакінчення поточного кварталу.
9. Члени Громадської ради та секретаріатГромадської ради (у разі йогостворення) подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плануроботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за тритижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
10. Річні та квартальні плани роботи Громадської ради оприлюднюються наофіційному веб-сайті Надвірнянської райдержадміністрації та надсилаються секретаремГромадської ради електронною поштою кожному членові Громадської ради.

Порядок підготовки та проведеннязасідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться запотреби, але не рідше одного разу на квартал.
Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи однієї третинизагального складу її членів.
12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради,а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цієюметою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником райдержадмінгістраціїдату, час і місце проведення засідання Громадської ради,формує проект порядку денного.
Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місцепроведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідногоповідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізнішеніж за 7календарних днів до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується наофіційному веб-сайті райдержадміністрації.
13. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денногоскликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу неменш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивованівимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їхініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаютьсяголові Громадської ради.
Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізнішеніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання,поданої відповідно до цього Регламенту.Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головоюГромадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови Громадської ради в засіданнях Громадської ради можутьбрати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.
Уповноважений представник райдержадміністраціїбере участь у всіхзасіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.
15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.
16. На початку засідання Громадської радизатверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.
Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради,формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на основі пропозиційвід членів Громадської радичи секретаріату Громадської ради (вразі йогостворення).
17. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська радамає ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:
1) ухваленняпроекту рішення за основу,
2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засіданняГромадської ради до проекту ухваленого за основу;
3) ухвалення проекту рішення вцілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/абосекретаріатомГромадської ради та подаються головіГромадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за 3дні до початку засідання Громадської ради.
Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бутидоведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за 2дні до початку засідання Громадської ради
18. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або його заступник.
19. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить двігодини без перерви.
Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремогорішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.
За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бутиподовжена не більше ніж на одну годину.
20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простоюбільшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосіввирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні,якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.
В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну формиголосування перед початком його проведення.
У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обираєтьсялічильна комісія.
Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та їїсекретарем.
21. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської радиведе та складає протокол.
22. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електроннихконсультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухваленнярішень можуть голова та секретар Громадської ради.
Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
1. розсилання головою/секретарем Громадської ради кожному членовіГромадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;
2. встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;
3. узагальнення пропозицій та зауважень;
4. підготовку та розсилання головою Громадської ради кожному членовіГромадської ради остаточного варіанта рішення;
5. голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проектурішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.
При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожнийчлен Громадської ради.

Організація роботи
секретаріату, постійних та тимчасових комісій,експертних груп Громадської ради

23. На першому засіданні нового складу Громадської ради може бути ухваленорішення про створення секретаріату ради, постійних комісій та їх тематику.
До складу секретаріату Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник, уповноважені представники громадських організацій, які обрані рейтинговим голосування, представник районної державної адміністрації (з правом дорадчого голосу). Очолює секретаріат – голова Громадської ради. У разі відсутності голови його обов’язки по організації і керівництву роботою секретаріату виконує заступник голови ради.
24. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасовікомісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданніГромадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.
Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
25. До складу секретаріату, комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської радиза власним бажанням.
Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних группможуть бути включені за їх згодою представники райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчогоголосу.
26. Основною формою роботи секретаріату, постійних та тимчасових комісій, експертних группє засідання, що проводяться за потреби.
27. Засідання секретаріату, постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться увідкритому режимі.
28. Секретаріат, постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, якийпризначаєтьсярішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складуцієї комісії.

Взаємовідносини Громадської ради з райдержадміністрацією

29. Голова і члени Громадської ради можуть брати участь у засіданні колегії райдержадміністрації та засіданнях виконкомів міської, селищних та сільських рад.
30. Громадська рада щороку готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.
Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданнісекретаріату Громадської ради.
31. Громадська рада може подати райдержадміністраціїпропозиції щодопроведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планомпроведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення Громадської ради.
32. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністраціюпро ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи
діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів

33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності райдержадміністрації, громадськуантикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на їїзасіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.
35. Для проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правовихактів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія),до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представникиінших громадських організацій району.
36. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бутирозглянуті на засіданні секретаріату Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

37. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В іншихзасобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявностіможливостей.
38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджуєтьсягромадською радою на її засіданні.
39. Відповідальним за розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради наофіційному веб-сайті райдержадміністраціїє секретар Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.
40. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської  ради може висловлювати голова Громадської ради або за його дорученням заступникчи сектетар.
У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.
Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації тароз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, щовін висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Громадської ради.