Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду

1. Громадська рада при Надвірнянській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є добровільним, неполітичним, постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також Положенням про громадську раду.Положення про громадську раду схвалюється на її засіданні.
3. Основними завданнями громадської ради є:
• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь вуправлінні державними справами;
• здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
• сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під часформування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:


1) готує та подає до райдержадміністрації, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій згромадськістю, а також щодо проведенняконсультацій, не передбаченихтаким планом;
2) готує та подає райдержадміністраціїпропозиції щодо організації консультацій згромадськістю;
3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектівнормативно-правових актів з питань формування та реалізації державноїполітики у відповідній сферіта щодоудосконалення роботирайдержадміністрації;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням неюнормативно-правовихактів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність,прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та віншийприйнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвиткугалузі чи району вцілому;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.


5. Громадська рада має право:


1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглимстолом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення
діяльності ради;
5) отримувати від райдержадміністраціїпроекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку доприміщень, в яких розміщений орган.
6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участьу роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Громадській раді є добровільним та індивідуальним.Член Громадської радине має права в одноосібному порядку виступати від імені Ради.
8. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу зпідготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючоїГромадської ради, та райдержадміністрації
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчихзборах до ініціативної групи подається заява у довільнійформі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
• рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не пе-
редбачено його установчими документами, про делегування представника дляучасті в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянськогосуспільства;
• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянськогосуспільства;
• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільствапротягом останніх двох років.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результатидіяльності Громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведенняустановчих зборів.
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
9. Райдержадміністраціязатверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчихзборів.
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадськоїради у разі:
• систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж трирази);
• повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше непередбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
• скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадськоїради;
• неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської радиза станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської радинедієздатним або обмежено дієздатним;
• подання членом громадської ради відповідної заяви.
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на їїпершому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова громадської ради має заступника та секретаря, які обираються з числа членів радишляхом рейтингового голосування.
Голова, заступник головиі секретар повинні представляти різні громадськіорганізації, не бути членами однієї громадської організації та не бути членами однієї політичної партіїі не бути представниками органів влади, крім секретаря ради.
Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної владичи органу місцевого самоврядування.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішеннямгромадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникненняпідстав, передбачених Положенням про громадську раду..
12. Голова Громадської ради:
·                    обирається і веде засідання згідно графіка
·                    організовує діяльність громадської ради;
·                    скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
·                    підписує документи від імені громадської ради;
·                    представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
·                    • може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу райдержадміністрації, який не є членом громадської ради.
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разіпотреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадськоїради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш якполовина її членів.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністраці.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участьінші особи.
15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосіввирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковимидля розгляду органомвиконавчої влади.
Рішення органувиконавчої влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадськоїради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковомупорядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністраціїта в інший прийнятнийспосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахуванняпропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
Засідання Ради оформляється протоколом, який підписують Голова та заступник голови – секретар, а при відсутності Голови – заступник голови Громадської ради тасекретар.
16. У період між засіданнями, їх етапами вищим керівним органом Громадської радиє Секретаріат. До складу секретаріату ради входять голова Громадської ради, його заступник, уповноважені представники громадських організацій, які обрані рейтинговим голосування, представник районної державної адміністрації (з правом дорадчого голосу). Очолює секретаріат – голова Громадської ради. У разі відсутності голови його обов’язки по організації і керівництву роботою президії виконує заступник чи заступник голови- секретар ради.
Секретаріат утворюється і діє на строк повноважень Громадської ради. Основною формою роботи секретаріату є його засідання, які проводяться відповідно до плану роботи. Засідання також можуть скликатися в міру необхідності головою Громадськоъ ради. Секретаріат попередньо узгоджує пропозиції і рекомендації з питань, котрі передбачається внести на розгляд засідання Громадської ради.Засідання секретаріатуправомочні, коли в них бере участь більше половини від загального складу секретаріату. За рішенням голови на засідання можуть запрошуватись депутати, керівникипідприємств, установ, організацій району, спеціалісти, керівники громадських організацій, які не входять до складу секретаріату. Вони можуть брати участь і у підготовці питань до розгляду на секретаріату.Ухвала пропозицій та рекомендацій проводиться відкритим голосуванням членів секретаріату. Прийнятим рішення вважається тоді, коли за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради (в разі його відсутності – заступник голови районної ради).За підсумками засідань складається протокол. В ньому зазначається порядковий номер, дата засідання, прізвище і посади присутніх членів секретаріату  і запрошених, порядок денний, прізвища тих, хто виступав з пропозиціями і рекомендаціями, виклад ухвалених пропозицій і рекомендацій. Протокол підписує голова громадської ради, або його заступник, якщо він вів засідання.
17. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом
розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятнийспосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийнятірішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
18. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.
19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
20. Члени громадської ради під час своєї діяльності користуються посвідченнями.
21.Зміни і доповнення до даного Положення можуть бути внесені, якщо за них проголосувало  більше 2/3 всіх членів Громадської ради.
22. Рішення про ліквідацію, саморозпуск Громадської ради приймається не менш як 2/3 голосів від всіх членів Громадської ради.