Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Апарат РДА

Про  затвердження Положення
про апарат Надвірнянської
районної державної адміністрації 

Керуючись статтею 6, пунктом 4-1 статті 39, частиною першою статті 41, статтею 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року     № 887, Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року  № 2263 (із змінами та доповненнями):

1. Затвердити Положення про апарат Надвірнянської районної державної адміністрації (додається).

2. Розпорядження районної державної адміністрації від 26 квітня 2007 року № 100 «Про затвердження Положення про апарат Надвірнянської районної державної адміністрації» вважати таким, що втратило чинність.
3.  Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  керівника  апарату  районної  державної         адміністрації Миколу Кравчука.

Голова районної
державної адміністрації                                                                                             Олександр Кеніз

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження райдержадміністрації
від  17.01.2017 № 14

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Надвірнянської районної
державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) утворюється головою  районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів, підпорядковується голові районної державної адміністрації та є структурним  підрозділом  районної  державної   адміністрації.
2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету  Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства в Надвірнянській районній державній адміністрації та цим Положенням.
3.Основними завданнями апарату є:
3.1 Правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
3.2 Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.
3.3 Систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.
3.4 Надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування.
4. Апарат районної державної адміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із обласною державною адміністрацією, виконавчим апаратом районної ради, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
5.Апарат відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови районної державної адміністрації;
5.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень та доручень з організаційних та кадрових питань.
5.3. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.
5.4. Складає звіти про виконання планів роботи районної державної адміністрації.
5.5. Здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегій, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області.
5.6. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконкомами місцевих рад; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
5.7. Проводить разом з структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення.
5.8. Здійснює фінансове, матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
5.9. Забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці, режиму роботи у приміщеннях районної державної адміністрації.
5.10. Організовує особистий прийом громадян і розгляд керівництвом районної державної адміністрації звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги  і зауваження громадян.
5.11. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки.
5.12. Забезпечує ведення діловодства, як звичайного так і з грифом обмеженого доступу, проходження документів, їх облік, зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву .
5.13. Здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структур-ними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.
5.14. Аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
5.15. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
5.16. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів та їх зберігання. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу .
5.17. Проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення органі-зації та підвищення ефективності роботи працівників апарату районної державної адміністрації.
5.18. Здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою, його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації, внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації.
5.19. Бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою і проведенням виборів, референдумів та опитувань населення.
5.20. Забезпечує підготовку звіту голови районної держадміністрації для розгляду на сесії районної ради.
5.21. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.22. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.
6. Апарат для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики безоплатно статистичні дані,необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції апарату.
6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції апарату.
6.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції апарату.
7. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку і працює під безпосереднім керівництвом голови районної державної адміністрації.
8. У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки в частині діяльності апарату виконує заступник керівника апарату районної державної адміністрації.
9. Керівник апарату:
9.1. Здійснює керівництво апаратом, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в апараті.
9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про апарат.
9.3. Веде питання:
– організаційної та кадрової роботи;
– навчання кадрів; кадрового резерву;
– інформаційно-аналітичної роботи;
– матеріально – технічного забезпечення районної державної адміністрації;
– контролю, перевірки та організації виконання розпоряджень районної державної адміністрації, рішень районної ради та органів влади вищого рівня;
– підготовки та проведення засідань колегій районної державної адміністрації, нарад, семінарів;
– сприяння у проведенні виборів та референдумів;
– розгляду звернень та прийому громадян;
– комп’ютеризації;
– архівної справи;
– діловодства;
– методичної роботи;
– ведення Державного реєстру виборців.
9.4. Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації проекти положень про структурні підрозділи апарату.
9.5. Координує роботу підрозділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації і органами місцевого самоврядування району з питань, віднесених до компетенції апарату.
9.6. Контролює дотримання в апараті вимог регламенту районної державної адміністрації та даного положення.
9.7. Планує роботу апарату, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
9.8.Здійснює контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів апарату.
9.9.  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції апарату, та розробляє проекти відповідних розпоряджень чи доручень голови районної державної адміністрації.
9.10. Представляє інтереси апарату у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, облдержадміністрацією, а також підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.
9.11. Подає голові  районної державної адміністрації пропозиції щодо:
– призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбачено-му законодавством про державну службу, державних службовців апарату, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.12. Запитує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні для районної державної адміністрації матеріали та звіти про виконання її рішень.
9.13. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі поточної діяльності.
9.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень апарату.
9.15. Здійснює інші повноваження, покладені на нього головою районної державної адміністрації.
10. Накази керівника апарату, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
11.  Витрати  на утримання апарату проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання.
12. Кошторис видатків апарату затверджується в установленому порядку головою районної державної адміністрації. Штатний розпис апарату розробляється відповідно до структури апарату, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату та подається на затвердження голові обласної державної адміністрації.
13. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень, які затверджуються головою районної державної адміністрації.
14. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть утворюватися ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                                                                Микола Кравчук

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *