Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Служба у справах дітей

Структура служби
Адреса:
м-н Шевченка 33
м. Надвірна, 78400
34976537@mail.gov.ua
Розпорядок роботи:
понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя

Графік особистого прийому громадян – вівторок з 10.00 до 16.00

Сметанюк Марія Михайлівна начальник служби 2-91-74
Гуменюк Надія Ярославівна
Томин Соломія Василівна
головний спеціаліст
головний спеціаліст, бухгалтер служби
2-91-74

1.  Служба у   справах   дітей   районної   державної   адміністрації   (далі -служба), є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної держадміністрації та службі у справах дітей обласної держадміністрації.

2.    Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів    України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьс-порту, начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації, рішеннями голови   обласної та районної державної адміністрації.

3.   Основними завданнями служби є :

1)   реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3) розроблення і здійснення самостійно та разом з відповідними органами  виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та  організації роботи із  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

5) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомної сім’ї;

6) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

7)    ведення державної статистики щодо дітей;

8)  ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштова-них до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

4.    Служба відповідно до покладених на неї завдань :

1)    організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню  дітьми правопорушень;

2  надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та  організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх      повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу  у вирішенні питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4)           подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5)  забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сімей;

7) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей  заходи щодо  соціального захисту дітей, виявлення причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
8) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

9)   розглядає в установленому порядку звернення громадян;

10)  проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що  належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

11) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) готувати розпорядження райдержадміністрації з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язкові  для  виконання місцевими органами виконавчої  влади органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та орга­нізаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядуван­ня, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4)  звертатися  до місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7)  перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8)   представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

9)   запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

10)  порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових  осіб у разі  невиконання  ними  рішень,  прийнятих     спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, службами  у справах дітей;

11)  розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські  програми соціального спрямування  з метою  забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13)   скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

14)                  відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6.  Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

7.    Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з службою у справах дітей облдержадміністрації.

8.    Начальник служби має заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації за погодженням    служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

9.    Начальник служби :

–   здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

–   призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

–  видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

–        подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

– затверджує положення про сектори служби і функціональні обов’язки працівників служби;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису   служби.

10.   У складі служби функціонують сектори:

– з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей;

–   з питань попередження безпритульності, бездоглядності та захис-ту прав дітей.

Кожен сектор діє згідно положення, затвердженого начальником служби у справах дітей.

Штатна чисельність секторів встановлюється залежно від кількості дітей.

11.     Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою районної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

13. У разі ліквідації служби її активи повинні бути передані іншій
неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу
бюджету.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *