Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Послуги населенню

Вибір професії

У сучасному світі найрізноманітніших професій, коли вимоги до працівників швидко змінюються, і багатьом з них багато разів доводиться вирішувати проблему розширення та підвищення своєї професійної компетенції або переходу до нової сфери діяльності, профорієнтація виступає необхідною зв’язуючою ланкою між людиною, системою професійної підготовки і роботодавцем.

Вибір професії

У сучасному світі найрізноманітніших професій, коли вимоги до працівників швидко змінюються, і багатьом з них багато разів доводиться вирішувати проблему розширення та підвищення своєї професійної компетенції або переходу до нової сфери діяльності, профорієнтація виступає необхідною зв’язуючою ланкою між людиною, системою професійної підготовки і роботодавцем.

Чому одній людині дається все легко та просто, інші виконують роботу з напруженням сил, затрачуючи масу енергії? Коли людина потрапляє на „своє” робоче місце, то виграє і вона сама, найбільш повно реалізуючи свій особистий потенціал, і суспільство, отримуючи від робітника максимальну віддачу. Якщо ж вибір зроблено невірно, то для працівника це означає – невиправдані затрати сил, коштів і часу на здобуття „непідходящої” спеціальності, труднощі при працевлаштуванні і в процесі майбутньої роботи. А суспільство через такі хиби несе збитки від нераціонального використання коштів на професійне навчання, нестачі кадрів одних спеціальностей і надлишку інших.

Професійна орієнтація у державній службі зайнятості спрямована сьогодні на активізацію дій самої людини у вирішенні індивідуальних проблем зайнятості та має на меті сприяти громадянам, які звертаються до державної служби зайнятості, в отриманні в оптимально стислі терміни підходящого місця роботи відповідно до їх особистих інтересів, потреб роботодавців та вимог ринку праці.

У зв’язку з цим центри зайнятості вирішують такі завдання:

– сприяння оптимальному вибору або зміні людиною сфери трудової діяльності (професії) відповідно до її професійних інтересів, нахилів, здібностей, рівня професійної підготовки, стану здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці;

– надання громадянам інформаційної та консультативної допомоги щодо свідомого вирішення питань власної зайнятості;

– надання психологічної підтримки особам з метою їх соціальної, психологічної та професійної адаптації на ринку праці, сприяння підвищенню особистої конкурентоздатності та професійної мобільності;

– допомога роботодавцям у підборі кваліфікованих кадрів за їх вимогами;

– популяризація в суспільстві профорієнтаційних знань, ознайомлення населення з актуальними на ринку праці професіями тощо.

                      Форми профорієнтаційної роботи служби зайнятості

За оцінками економістів найближчим часом на підприємствах України все більше буде використовуватися праця висококваліфікованих робітників.

Зробити усвідомлений вибір майбутньої професії, яка дозволить самореалізуватися, обрати для цього форму та напрям профнавчання або працевлаштування – Вам допоможуть фахівці з профорієнтації державної служби зайнятості.

Послуги з профорієнтації в службі зайнятості надаються громадянам через професійну інформацію, професійну консультацію та професійний відбір.

Професійна інформація передбачає надання клієнтам відомостей щодо стану ринку праці, перспектив у працевлаштуванні, змісту професій, шляхів і можливостей професійного навчання, працевлаштування, основних положень законодавства про зайнятість, видів забезпечення і соціальних послуг служби, умов їх надання тощо.

У центрах зайнятості створено сектори професійної інформації, де Ви зможете самостійно ознайомитися:

·                    з інформацією про реальну ситуацію на місцевому ринку праці;

·                    з описом сучасних професій, переглянути відеофільми про професії;

·                    з переліком професій, за якими організовано навчання центром зайнятості;

·                    з переліком навчальних закладів регіону;

·                    паспортами підприємств, організацій, установ регіону;

·                    з переліком послуг, які надає центр зайнятості, та заходів, що організуються;

·                     та іншою цікавою інформацією про професії.

Одержання послуг з профінформації забезпечується вільним доступом клієнта до джерел інформування та допомогою з боку спеціалістів.

Ви маєте можливість відвідати різноманітні інформаційні семінари, ярмарки вакансій презентації професій, дні відкритих дверей та інші інформаційні заходи, що організовують центри зайнятості для населення.

Професійна консультація проводиться з метою надання допомоги людині у виборі або зміні професії чи виду трудової діяльності відповідно до її здібностей, нахилів, рівня професійної підготовки та з урахуванням потреб ринку праці.

Професійна консультація передбачає також проведення центрами зайнятості заходів щодо навчання навичкам працевлаштування та самопрезентації.

Досвідчений профконсультант проведе співбесіду з метою з’ясування Ваших професійних інтересів і прагнень, проінформує про зміст, умови праці та вимоги, що висуває професія до працівника, проведе профдіагностку Ваших здібностей із застосуванням сучасних методик, надасть рекомендації щодо вибору або зміни професії, напряму навчання.

Професійний відбір в центрах зайнятості проводиться перед направленням на профнавчання або для відбору кадрів на замовлення роботодавців з метою визначення ступеня придатності людини до окремихвидів професійної діяльності.

                                       Людям з особливими потребами

Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують справедливого соціального захисту і створення таких умов життя, щоб успішно інтегруватися у суспільстві. Службою зайнятості таким людям приділяється особлива увага та обумовлюються в роботі нові підходи до вирішення проблем зайнятість та працевлаштування.

Державна служба зайнятості відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню громадян з особливими потребами з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємствами.

З цією метою державною службою зайнятості постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією підприємства, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.

Щоб стати на облік у центр зайнятості, особа з інвалідністю має надати наступні документи: паспорт, трудову книжку, документ про освіту — як для всіх громадян. Ще посвідчення інваліда (під посвідченням інваліда слід розуміти пенсійне посвідчення, що видається органами Пенсійного фонду України), довідка до акта огляду МСЕК та індивідуальна програма реабілітації, що видається при отриманні групи інвалідності. Якщо там написано, що інвалід непрацездатний, то центр зайнятості взяти його на облік не може.

Сприяння працевлашт        уванню відбувається з урахуванням висновків медико-соціальних експертних комісій (для повнолітніх інвалідів) та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів (для неповнолітніх).

Так, МСЕК і ЛКК проводять експертизу професійної придатності осіб з особливими потребами, що здійснюється насамперед для професій (спеціальностей), за якими вони працювали, навчалися, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. Вказується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений у тому чи іншому ступені професійної придатності. Обов’язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії: у повному обсязі, з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня. Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується до освоєння при професійному навчанні, перепідготовці.

Обов’язково надаються рекомендації щодо форми організації навчання: у загальноосвітньому навчальному закладі, У спеціально організованих умовах (спеціальна загальноосвітня школа, школа-інтернат, спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі), спеціальна навчальна програма, легкий режим навчання та інше.

МСЕК та ЛКК здійснюють докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої трудової діяльності особи з інвалідністю, в якому обов’язково зазначаються протипоказання за станом здоров’я інваліда до певних видів професійної діяльності, зазначені умови праці (важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма організації праці, санітарно-гігієнічні чинники) тощо.

Звертайтеся до державної служби зайнятості –знайдіть гідну роботу!