Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Постанова Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 жовтня 2013 р. №  870
Київ
Про затвердження Типового порядку видачі
дозволів на порушення об’єктів благоустрою
або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 жовтня 2013 р. №  870
Київ
Про затвердження Типового порядку видачі
дозволів на порушення об’єктів благоустрою
або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів

Відповідно до частини третьої статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Типовий порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, що додається.
                  Прем’єр-міністр України                                     М. АЗАРОВ
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2013 р. № 870
ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою
або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання дозволів
1. Цей Типовий порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі — дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.
2. Дія цього Типового порядку поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.
3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:
особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;
у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.
4. Дозвіл видається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою чи фізичною особою — підприємцем (або їх уповноваженим представником), за формою згідно з додатком 1.
Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.
Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з втратою).
Зазначений перелік документів є вичерпним.
5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
Форма дозволу наведена у додатку 2.
6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 3. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.
7. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради на підставі цього Типового порядку.
У разі коли відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято зазначене рішення, застосовується цей Типовий порядок.
8. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
9. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради веде реєстр дозволів.
10. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.
11. У разі коли у строк, установлений пунктом 8 цього Типового порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.
12. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та/або їх місцезнаходження.
Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.
13. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.
Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
14. Дозвіл може бути анульовано виконавчим органом відповідної сільської, селищної, міської ради у разі:
подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що отримали дозвіл.
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.
15. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Типового порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Типового порядку

_________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, якому подається заява)

Заявник _________________________________
       (найменування юридичної особи, прізвище,
_________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх
_________________________________________
місцезнаходження, контактний номер телефону)

 
ЗАЯВА
Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу __________________________________________________
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ____________________________
(назва об’єкта благоустрою
_________________________________________________________________.
та його місцезнаходження)
з метою проведення________________________________________________,
(вид земляних та/або ремонтних робіт
_________________________________________________________________
згідно з додатком 3 до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або _________________________________________________________________
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів та місце їх проведення)
_________________________________________________________________,
Дозвіл від ___ ____________ 20___ р. № ______ (зазначається
у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я
_________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)
_________________________________________________________________
Додаток: Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).
 
 
З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

____________________
(підпис)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 
________
Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника, скріпленим його печаткою (за наявності).

_____________________

 

Додаток 2
до Типового порядку
Державний Герб України
_________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)
ДОЗВІЛ № _______________
Дозволяється _________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище,
_________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження)
_________________________________________________________________
проводити ________________________________________________________
(вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)
_________________________________________________________________
на об’єкті благоустрою _____________________________________________
_________________________________________________________________.
(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)
Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.
Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

Сільський (селищний, міський) голова

__________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

 
МП
____ __________ 20__ р.
_____________________Додаток 3
до Типового порядку
ПЕРЕЛІК
земляних та/або ремонтних робіт, для
проведення яких необхідно отримати дозвіл
1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.
2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям  дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.
3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.
4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.
5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.
6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.
7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.
8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.
9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.
10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.
11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.
12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

_____________________

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *