Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Пропонуємо для ознайомлення Проекти Положення та складу громадської ради при Надвірнянському територіальному центрі соціального обслуговування

ПРОЕКТ
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську радупри Надвірнянському територіальному центрі
 соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
 

ПРОЕКТ
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську радупри Надвірнянському територіальному центрі
 соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
 
              1. Громадська рада при  Надвірнянському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (далі – Громадська рада) є добровільним, неполітичним, постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в здійсненні громадського контролю за діяльністю територіального центру, налагодження ефективної взаємодії територіального центру з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у роботі територіального центру.
 
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також Положенням про громадську раду. Положення про громадську раду погоджується з територіальним центром, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.
 
3. Основними завданнями громадської ради є:
• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь вуправлінні державними справами;
• здійснення громадського контролю за діяльністю Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
• сприяння врахуванню органом виконавчої влади та терцентром громадської думки під часформування та реалізації державної політики.
 
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає до райдержадміністрації, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій згромадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбаченихтаким планом;
2) готує та подає терцентрупропозиції щодо організації консультацій згромадськістю;
3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектівнормативно-правових актів з питань формування та реалізації державноїполітики у відповідній сферіта щодоудосконалення роботитериторіального центру;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які готує територіальний центр;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням терцентром пропозицій та зауважень громадськості, а також дотримання нимнормативно-правовихактів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність,прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та вінший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає територіальному цетру інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвиткутериторіального центру і його структурних підрозділів;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 
5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників райдержадміністрації, органівмісцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (зазгодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглимстолом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від терцентру, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від терцентру та райдержадміністраціїпроекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку доприміщень, в яких розміщений територіальний центр.
 
6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
 
7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участьу роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Громадській раді є добровільним та індивідуальним.Член Громадської радине має права в одноосібному порядку виступати від імені Ради.
 
8. Для формування складу Громадської ради територіальний центр утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при територіальному центрі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу зпідготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючоїГромадської ради  при територіальному центрі.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів територіальний центр в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчихзборах до ініціативної групи подається заява у довільнійформі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
• рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника дляучасті в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянськогосуспільства;
• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянськогосуспільства;
• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільствапротягом останніх двох років.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результатидіяльності Громадської ради, що діяла при територіальному центрі до проведенняустановчих зборів.
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради при територіальному центрі  оприлюднюється на  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
 
9. Територіальний центрзатверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчихзборів.
 
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадськоїради у разі:
• систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж трирази);
• повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше непередбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
• скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадськоїради;
• неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської радиза станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської радинедієздатним або обмежено дієздатним;
• подання членом громадської ради відповідної заяви.
 
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на їїпершому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова громадської ради має заступника та секретаря, які обираються з числа членів радишляхом рейтингового голосування.
Голова, заступник головиі секретар повинні представляти різні громадські організації, не бути членами однієї громадської організації та не бути членами однієї політичної партіїі не бути представниками територіального центру, крім секретаря ради.
Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної владичи органу місцевого самоврядування.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішеннямгромадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникненняпідстав, передбачених Положенням про громадську раду..
 
12. Голова громадської ради:

  • обирається і веде засідання почергово згідно графіка терміном на 6місяців
  • організовує діяльність громадської ради;
  • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
  • підписує документи від імені громадської ради;
  • представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
  •  може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, загальних зборах працівників територіального центру.

 
13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу територіального центру, який не є членом громадської ради.
 
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разіпотреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадськоїради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш якполовина її членів.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники райдержадміністраці і терцентру.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участьінші особи.
 
15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосіввирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковимидля розгляду органомвиконавчої влади чи територіального центру.
Рішення органувиконавчої влади чи територіального центру, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадськоїради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковомупорядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністраціїта в інший прийнятнийспосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахуванняпропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
Засідання Ради оформляється протоколом, який підписують Голова та секретар, а при відсутності Голови – заступник голови Громадської ради тасекретар.
 
                16. У період між засіданнями, їх етапами вищим керівним органом Громадської радиє Секретаріат. До складу секретаріату ради входять голова Громадської ради, його заступник, уповноважені представники громадських організацій, які обрані рейтинговим голосування, представник територіального центру (з правом дорадчого голосу). Очолює секретаріат – голова Громадської ради. У разі відсутності голови йогообов’язки по організації і керівництву роботою президії виконує заступник голови ради.
Секретаріат утворюється і діє на строк повноважень Громадської ради. Основною формою роботи секретаріату є його засідання, які проводяться відповідно до плану роботи та щотижнево. Засідання також можуть скликатися в міру необхідності головою Громадської ради. Секретаріат попередньо узгоджує пропозиції і рекомендації з питань, котрі передбачається внести на розгляд засідання Громадської ради.Засідання секретаріатуправомочні, коли в них бере участь більше половини від загального складу президії. За рішенням голови на засідання можуть запрошуватись депутати, керівникипідприємств, установ, організацій району, спеціалісти, керівники громадських організацій, які не входять до складу секретаріату. Вони можуть брати участь і у підготовці питань до розгляду на секретаріату.Ухвала пропозицій та рекомендацій проводиться відкритим голосуванням членів секретаріату. Прийнятим рішення вважається тоді, коли за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради (в разі його відсутності – заступник голови районної ради).За підсумками засідань складається протокол. В ньому зазначається порядковий номер, дата засідання, прізвище і посади присутніх членів секретаріату  і запрошених, порядок денний, прізвища тих, хто виступав з пропозиціями і рекомендаціями, виклад ухвалених пропозицій і рекомендацій.Протокол підписує голова громадської ради, або його заступник, якщо він вів засідання.
 
17. Громадська рада інформує  громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
 
18. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює територіальний центр за сприянням райдержадміністрації.
 
19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 
20.Зміни і доповнення до даного Положення можуть бути внесені, якщо за них проголосувало  більше 2/3 всіх членів Громадської ради.
 
21. Рішення про ліквідацію, саморозпуск Громадської ради приймається не менш як 2/3 голосів від всіх членів Громадської ради.
 
 
 
 
 
 
 Проект
 
 
                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                              наказом директора
                                                                                                                                              територіального центру
                                                                                                                                              від_________№_______
 
 
 
СКЛАД
громадської ради при Надвірнянському територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 
 
Олендій                                          –    член Надвірнянської районної організації
Тарас Григорович                               “Всеукраїнського товариства політв’язнів та репресованих”
 
Забачинський                                –     голова Надвірнянської районної організації ветеранів
Микола Антонович                             України
 
Комарянський                               –     голова Надвірнянського районного  відділення
Роман Володимирович                       Всеукраїнського об’єднання ветеранів
 
Бичковський                                 –      голова Надвірнянської організації Української спілки
Анатолій  Олександрович                   ветеранів Афганістану (учасників бойових дій на території     
                                                               інших держав)
 
Костюк                                           –     голова осередку Всеукраїнської громадської організації
Іван Іванович                                       інвалідів “Союз Чорнобиль України”.
 
Короляк                                          –    голова Надвірнянської районної організації Всеукраїнського
Роман Михайлович                             товариства “Лемківщина”
 
Лесюк                                             –     голова Надвірнянської районної Асоціації учасників
Роман Васильович                               бойових дій
 
Мушак                                            –     голова громадської організації “Рада старійшин м. Надвірна”
Богдан Григорович
 
Вінтоняк                                        –     голова райкому профспілки працівників державних установ
Богдан Васильович
 
Лінг                                                 –     заступник голови Надвірнянського осередку обласної організації  
Ігор Львович                                        Всеукраїнського товариства “Лемківщина”
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *