Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дошкільна освіта в Україні

Державна політика
У сфері дошкільної освіти як обов'язкової первинної складової частини системи освіти України державна визнає її пріоритетну роль та створює належні умови для її здобуття. Державна політика здійснюється за такими напрямами:
·                                 надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

Державна політика
У сфері дошкільної освіти як обов'язкової первинної складової частини системи освіти України державна визнає її пріоритетну роль та створює належні умови для її здобуття. Державна політика здійснюється за такими напрямами:
·                                 надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
·                                 забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
·                                 піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей;
·                                 сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
Принципи дошкільної освіти:
·                                 доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
·                                 рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дитини;
·                                 єдність розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей;
·                                 єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу;
·                                 наступність та перспективність між дошкільною й початковою загальною середньою освітою;
·                                 відповідність змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які забезпечуються мережею дошкільних навчальних закладів, особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.
Стратегія спрямована на:
·                                 розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення;
·                                 забезпечення якісної дошкільної освіти, як гаранта готовності дитини продовжувати освіту;
·                                 розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
·                                 формування у дитини дошкільного віку моральних норм набуття нею життєвого соціального досвіду;
·                                 запровадження різних альтернативних форм здобуття дошкільної освіти.
Структура.
Політика, принципи, та стратегія реалізуються через власну структуру, яка включає мережу дошкільних навчальних закладів, наукові та методичні установи, органи управління освітою, сім'ю.
Статистика.
В Україні функціонує 15,3 тис. дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності. У них здобувають дошкільну освіту 1137,5 тис. дітей, що становить 56 відсотків від загальної кількості дітей від 1 до 6 років.
Для 110 тис. дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працюють 2,5 тис. закладів компенсуючого типу, де разом із здобуттям дошкільної освіти діти отримують корекційно-відновлювальну та реабілітаційну допомогу.
З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку дошкільні навчальні заклади організовують освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний, музичний тощо).
Для задоволення потреб населення дошкільні навчальні заклади функціонують протягом року чи сезонно з різним режимом роботи. За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало.
Закон України "Про дошкільну освіту" на законодавчому рівні визначає систему дошкільної освіти та її завдання, вимоги до збереження та удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів.
Контингент дошкільних навчальних закладів
Державна політика.
На законодавчому рівні визнана пріоритетна роль дошкільної освіти у формуванні особистості та необхідність створення належних умов для її здобуття.
Політика спрямована на:
·                                 надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
·                                 забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
·                                 збереження та зміцнення здоров'я, психологічного та фізичного розвитку дітей.
Принципи. Контингент дошкільних навчальних закладів формується на таких принципах:
·                                 доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
·                                 рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
·                                 єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
·                                 єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу;
·                                 наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
·                                 світський характер дошкільної освіти;
·                                 особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
·                                 демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
·                                 відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.
Стратегія.
Спрямована на виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Структура.
Відповідно до чинного законодавства контингент дошкільного навчального закладу комплектується відповідно до виміру наповнюваності груп за віковими, сімейними, та родинними ознаками.
Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
·                                 для дітей віком до одного року – до 10 осіб;
·                                 для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
·                                 для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
·                                 різновікові – до 15 осіб;
·                                 з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
·                                 в оздоровчий період – до 15 осіб;
·                                 у дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації, але не більше визначеної норми.
На виконання Закону України "Про дошкільну освіту" колективом авторів, до складу якого увійшли відомі в Україні психологи та педагоги, розроблено Базову програму розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", яка затверджена Міністерством освіти і науки України і з 2009-2010 навчального року впроваджується у практику роботи дошкільних навчальних закладів України.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *