Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОЛОЖЕННЯ про районну комісію щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

 

1. Загальні положення
 

 

1. Загальні положення
 
1.1. Комісія щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (далі — комісія) утворюється при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації (далі-Управління) є органом з питань розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою ”Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”, одноразова матеріальна допомога інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам”, для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацацюючим малозабезпеченим особам (далі: бюджетні кошти).
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про звернення громадян”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, а також цим Положенням.
 
2. Завдання, права та обов'язки Комісії
 
2.1. Основними завданнями Комісії є:
– розгляд  заяв та документів про надання допомоги.
-прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги (далі:допомога).
– ведення реєстру виплат (перерахування) одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.
2.2. Комісія має право:
– розглядати заяви та додані до них документи громадян, які звернулися за наданням одноразової матеріальної допомоги, у порядку черговості звернення.
– розглядати позачергово заяви та додані до них документи тих громадян, які звернулися у поточному році за наданням одноразової матеріальної допомоги та звертались за наданням одноразової матеріальної допомоги у минулому році, однак у минулому році її не отримали у зв'язку з недостатнім фінансуванням.
– проводити вибіркові перевірки достовірності надання інформації.
– приймати рішення про відмову у наданні допомоги у разі невідповідності поданих документів вимогам нормативно-правових актів.
2.3. Комісія зобов'язана:
– дотримуватись вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.
– бути неупередженою при розгляді заяв та документів.
– забезпечувати своєчасний розгляд заяв та прийняття рішень.
 
3. Надання одноразової матеріальної допомоги :
 
3.1. Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “ Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам “ і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Розмір пенсії та державної соціальної допомоги за місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.
3.2. Допомога надається один раз на рік у розмірі 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення).
3.3. Допомога непрацюючим малозабезпеченим особам надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам – на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої Управлінню.
Малозабезпечені особи до заяви додають копії:
– паспорта;
– пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
– довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Інваліди та діти-інваліди або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники ) до заяви додають копії:
– паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби – копії паспорта законного представника та документи, що підтверджує його повноваження);
– довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;
– висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.
Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами Управління.
3.4. Управління при надходженні заяви про надання допомоги використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується інвалідам, дітям-інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим  особам, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, державних соціальних допомог.
3.5. Управління перевіряє  правильність оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника.
 
4. Організація роботи Комісії
 
4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру надходження заяв та при поступленні коштів для надання допомоги.
4.2. Комісію очолює голова, який здійснює керівництво роботою Комісії.
 Заступник голови Комісії виконує функції голови Комісії у разі його відсутності.
 Секретар Комісії відповідає за організацію підготовки та проведення засідань Комісії, веде протокол та виконує інші доручення, пов'язані з організацією та проведенням засідань.
4.3. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комісії. Члени Комісії зобов'язані особисто брати участь у засіданнях, а в разі їх відсутності з поважних причин – уповноважені ними особи.
4.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість учасників засідання Комісії та оформляється протоколом.
 
5. Виплата допомоги
 
5.1. Виплата допомоги здійснюється за видатковими касовими ордерами, шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки інвалідів чи на поштове відділення зв'язку, законних представників дітей-інвалідів, непрацюючих малозабезпечених осіб.
5.2. Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв'язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовим дорученням шляхом поштового переказу.
5.3. Управління вносить дані про виплату (рішення про відмову у виплаті) допомоги до централізованого банку з проблем інвалідності для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів (для інвалідів та дітей-інвалідів).
5.4. У разі зняття інвалідності, смерті інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи допомога не виплачується.
5.5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.
 
                                               6. Звітність
 
6.1. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про отримання та використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.
6.2. Форми заяви, протоколу, реєстру та звіту затверджені наказом Мінсоцполітики від 16.07.2012 № 438.
 
 
 
В.о.начальника управління
соціального захисту населення
Надвірнянської  районної
державної адміністрації                                                                                       Романія Стецюк
 

                                                     

                                                        Н А К А З
«___»________ 2014                       м. Надвірна                         №__________
 
Про районну комісію щодо прийняття
рішення про надання
одноразової матеріальної
допомоги інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам
 
 
 
 
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» (із змінами), з урахуванням наказу Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації від 08.04.2013 № 34 «Про комісію щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»,
 
                                   Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Положення про районну комісію щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (додається).
 
2. Затвердити склад районної комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (додається).
 
3. Даний наказ набирає чинності з дня його оприлюднення в газеті «Народна воля».
 
4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника управління Швенг Ірину Яремівну.
 
 
 
В. о. начальника управління                                                                                Романія Стецюк
 
 

                                                                        СКЛАД
районної комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
 
         Швенг                         – заступник начальника управління соціального
Ірина Яремівна                    захисту населення райдержадміністрації,
                                                 голова комісії
 
        Петроняк                     – начальник відділу бухгалтерського обліку
Любов Зіновіївна                 управління соціального захисту населення
                                                 райдержадміністрації, заступник
                                                 голови комісії
 
      Струтинська                 – головний спеціаліст відділу соціального
Марія Сафронівна               обслуговування інвалідів, ветеранів війни,
                                                 праці та нагляду за правильністю
                                                 призначення та виплати пенсій управління   
                                                 соціального захисту населення    
                                                 райдержадміністрації, секретар комісії
 
Члени комісії:
 
             Бурій                     – начальник відділу соціального обслуговування
Світлана Максимівна      інвалідів, ветеранів війни, праці та нагляду
                                           за правильністю призначення та виплати пенсій
                                           управління соціального захисту населення
                                           райдержадміністрації
 
           Іванюк                    – головний спеціаліст відділу соціального
Оксана Ярославівна          обслуговування інвалідів,ветеранів війни, праці
                                          та нагляду за правильністю призначення та
                                           виплати пенсій управління соціального захисту
                                           населення райдержадміністрації
 
          Грицак                     – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу
Наталія Василівна            бухгалтерського обліку управління соціального
                                          захисту населення райдержадміністрації
 
 
 

 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *