Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Нова державна служба: європейська модель належного управління для України

Нова державна служба: європейська модель належного врядування для України 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом, укладена 27 червня і ратифікована 16 вересня 2014 року, передбачає проведення масштабних інституціональних і структурних реформ з дотриманням встановлених рамок.

Послідовна і ефективна імплементація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС повинна створити міцний базис подальшого стійкого політичного і економічного розвитку нашої країни, стати основою стратегії реформування усіх ключових сфер державного управління і впровадження європейських стандартів з метою підвищення якості життя населення.

Ефективне державне управління передбачає здатність країни надавати адміністративні послуги і забезпечувати її економічне зростання і конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших реформ, результати яких безпосередньо залежать від якості управлінських рішень державних органів.

Зобов’язання якнайшвидше провести реформу державного управління, зокрема державної служби, закріплене в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Законодавче закріплення нових принципів державної служби, гармонізованих з європейськими принципами, є одним із завдань Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом на 2014-2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, і Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Реформа державної служби повинна забезпечити її нову якість відповідно до кращої європейської практики. Пріоритетами реформи державної служби є:

 • побудова професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на потреби громадян державної служби;
 • відділення політики від адміністрування;
 • впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами;
 • гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
 • впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців;
 • кадрове забезпечення процесу децентралізації.

Для виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною і ЄС, у співпраці з державними органами влади, у тому числі з НАДС, та за участю Представництва ЄС в Україні, міжнародних експертів і представників громадськості розроблено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки та план заходів з її реалізації, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р. Зазначена Стратегія відповідає європейським стандартам належного урядування та європейським принципам державного управління програми SIGMA.

Також за участю міжнародних експертів ЄС, програми SIGMA і представників громадськості була забезпечена розробка та прийняття Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набув чинності 1 травня 2016 року.

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії та з метою ефективного впровадження нової моделі державної служби та Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» НАДС у співпраці з міжнародними експертами, зокрема експертами програми SIGMA, забезпечено прийняття усіх підзаконних актів визначених згаданим Законом. Загалом прийнято 41 підзаконний акт (з них 24 постанови і 1 розпорядження Кабінету Міністрів України та 16 наказів, які зареєстровано у Міністерстві юстиції), серед яких:

 • Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби;
 • Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;
 • Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А»;
 • Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
 • Порядок проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби щодо вільного володіння державною мовою;
 • Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 • Типове положення про службу управління персоналом державного органу;
 • Питання оплати праці державних службовців.

Водночас для реалізації положень Закону НАДС розроблені проекти законівУкраїни «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526)«Про внесення змін до Митного Кодексу України» (реєстр. № 4634) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (реєстр. № 4635), які схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 25 березня 2016 року та внесені на розгляд Парламенту.

Разом з тим, відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії потребує внесення технічних змін до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон). У зв’язку із цим, НАДС у співпраці з громадськістю, представниками заінтересованих органів, міжнародними та вітчизняними експертами підготувала проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» для уточнення окремих положень Закону. Зазначений проект Закону схвалено 22 березня 2017 року на засіданні Уряду та 23 березня 2017 року внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6227).

Також у червні 2016 року була сформована та розпочала роботу Комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка включає 12 членів, представників всіх гілок влади України, і також 4 представників громадських об’єднань, наукових установ та навчальних закладів.

Для належної і прозорої організації процесу конкурсного відбору на посади державної служби створений і функціонує веб-портал вакансій державної служби https://career.gov.ua/. Також інформація про оголошення конкурсів на вакантні посади державної служби та результати проведених конкурсів розміщується на веб-сайті http://www.nads.gov.ua/.

Водночас з метою забезпечення визначення оптимальної чисельності державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури органів державного управління, оптимізації чисельності працівників органів державного управління НАДС у 2016 році у тестовому режимі запустила портал автоматизованого збору даних щодо кількісного складу державних службовців – ksds.nads.gov.ua. Онлайн-система збору даних, розроблена вперше в Україні, працює практично в режимі реального часу і охоплює 898 державних органів (129 органів виконавчої влади та 769 судової влади). Розробка та впровадження виконані Національним Агентством з питань державної служби за допомогою команд iGov та Проектного офісу Національної ради реформ, без витрат державних коштів.

Також наказом НАДС від 21 жовтня 2016 року № 223 затверджено форму звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкцію щодо її заповнення (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1477/29607).

Визначення фактичної чисельності державних службовців проводиться НАДС щокварталу (система КСДС).

Крім того, з метою забезпечення ефективного управління людськими ресурсами у сфері державної служби, контролю зайнятості на державній службі, сприяння прозорості витрат на персонал за підтримки Світового банку розроблено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та плані заходів щодо її реалізації, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 № 844-р.

Концепція визначає напрями, механізм і строки впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) у державних органах.

З метою забезпечення ефективного впровадження реформи державної служби, обговорення проблем і викликів у її реалізації, поширення кращих практик управління персоналом в органах державної влади та вироблення практичних рекомендацій утворено Раду управління людськими ресурсами державної служби при НАДС (наказ НАДС від 07 грудня 2017 року № 248), до складу якої входитимуть керівники підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади.

Крім того, для досягнення цілей Стратегії, НАДС розроблено Концепцію створення команди фахівців з питань реформ, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905-р.

Для забезпечення узгодженості, ефективності та результативності реалізації державної політики у відповідних сферах, підготовки та реалізації фахівцями національних реформ, забезпечення підзвітності і прозорості діяльності органів виконавчої влади, а також з метою впровадження в роботу органів державного управління сучасних інструментів оперативного моніторингу чисельності працівників органів державного управління та витрат на оплату їх праці Стратегія передбачає проведення функціонального обстеження у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії в 10 міністерствах, визначених Кабінетом Міністрів України як пілотних, робочими групами на чолі з їх керівниками та/або державними секретарями, утвореними Кабінетом Міністрів України, було проведено функціональне обстеження. За результатами функціональних обстежень, відповідно до визначених місій, цілей та сфер державної політики у цих міністерствах були утворені відповідні директорати, відповідальні за одну/декілька сфер державної політики.

Проведення функціонального обстеження міністерств, визначених Кабінетом Міністрів України як пілотних, сприяло оптимізації внутрішньої організаційної структури міністерств, шляхом виокремлення в їх апараті окремо структурних підрозділів, відповідальних за якість формування державної політики, стратегічне планування та координацію реалізації відповідної політики (директоратів), а також здійсненню набору до них (оновленого) персоналу на посади фахівців з питань реформ.

Крім того, НАДС розроблено Концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схвалену розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1013-р.

Концепція визначає керівні принципи організації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Також на даний момент здійснюється гармонізація Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII і проекту нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489 від 30 березня 2015 року), розробленого НАДС.

Передусім, це буде означати, що в загальних питаннях проходження служби в органах місцевого самоврядування застосовуватимуться ті ж підходи, що і в органах державної влади.

Заплановані результати реформи:

 1. Підвищення якості державних послуг. Послуги надаватимуться компетентним персоналом.
 2. Деполітизована, стабільна і професійна служба, орієнтована на громадян для виконання завдань в інтересах держави.
 3. Залучення на службу талановитих громадян.
 4. Прозора і підконтрольна громадянському суспільству державна служба.

Зрештою зростатиме довіра громадян до влади і державних інститутів, що, є найголовнішою запорукою успіху реформ.

Завантажити прикріплення:

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *